top of page

2. Mannarps våtmarker

Runt Mannarp utanför Harplinge finns ett område med anlagda våtmarker. Dessa har anlagts i etapper: ”Gamla” Mannarps våtmark anlades 1994–1998 och ”Nya” Mannarps våtmark 2004–2005. Våtmarkerna är omgivna av gammal lövskog, betesmarker och odlad mark.

Fåglar

I eller intill Mannarps våtmarker häckar bland annat smådopping (flera par), mindre strandpipare, grågås, sångsvan, sothöna, rörhöna, vigg, knipa och skogssnäppa. Våren 1998 och 1999 fanns svarthakedopping i våtmarken, och 1999 genomfördes en lyckad häckning (Hallands första). Under vår och höst rastar vadare och änder i våtmarken, framför allt Tringa-vadare, krickor och bläsänder. Våtmarkerna besöks ofta av tranor, röd glada och brun kärrhök. De flesta vårar förekommer enstaka individer av skedand, årta, vattenrall och mosnäppa och på hösten någon dvärgbeckasin. På sensommaren jagar lärkfalkar trollsländor och på vägarna ses nattskärror i skymningen. Vissa år hörs småfläckig sumphöna, kornknarr och vaktel. I lövskogen är skogsduva, stenknäck, morkulla och spillkråka vanliga och i buskmarkerna häckar något par törnskata. Vintertid ses ofta varfågel, blå kärrhök och kungsörn.

 

Tillfälligt: spetsbergsgås, vitögd dykand, rördrom, vit stork, dubbelbeckasin, smalnäbbad simsnäppa, turturduva, berguv, sparvuggla, rostgumpsvala, trastsångare, taigasångare, mindre flugsnappare, sommargylling, gulhämpling, snösiska och bändelkorsnäbb. Totalt har ca 190 arter noterats i området.

 

Skådartips

Tubkikare rekommenderas för att kunna spana av alla dammarna. Från fågeltornet är det motljus under eftermiddag/kväll.

 

Notera

Det finns lösgående betesdjur i hagarna. Håll stängsel och grindar stängda.

 

Vägbeskrivning

Från Halmstads centrum kör man mot Tylösand för att i Knebildstorp (vid Lidl) svänga av på kustvägen norrut. Följ kustvägen till Haverdalsbro där man svänger av t.h. mot Harplinge. Alternativt kan man ta av från E6 vid avfart nr 46 och köra till Harplinge. Vid Harplinge fotbollsplan tar man av söderut mot Mannarp. Efter cirka 2 km svänger man vänster och bara 50 meter därefter finns en parkeringsplats och observationspunkt för främst ”Nya” Mannarps våtmark, men man får även viss överblick av ”Gamla” Mannarps våtmark. För att komma till fågeltornet vid ”Gamla” Mannarps våtmark fortsätter man ytterligare 100 meter och svänger höger in på en grusväg mot en gård. Kör tills vägen slutar vid en bom, parkera på anvisad plats och följ gula markeringar för att komma till fågeltornet. 

bottom of page