top of page


 
Fåglar
Området är huvudsakligen intressant att besöka under vadarnas sträck norrut på våren och söderut på sommaren/hösten. Då kan de vid väderomslag gå ner och rasta i stora antal inne i lagunen. Men det skall sägas att lokalen är en bra allroundlokal för de flesta fåglar. Änder som ejder, sjöorre och svärta ses i stora antal rastande eller sträckande ute i bukten under stora delar av året. Lommar och doppingar ses nästan dagligen. Prutgäss och vitkindade gäss passerar och rastar också vid lokalen under sin vårflyttning. Rovfåglar passerar både när de sträcker in på våren och när de drar söderut framåt hösten. På hösten kan det också stå mycket vitfågel på stranden, särskilt inför natten. Har man tur är det någon raritet bland dem t.ex. kaspisk trut, medelhavstrut eller svarthuvad mås. Bland andra rastare kan nämnas sångare och piplärkor.

 

Tillfälliga rastare: blåvingad årta, vitnackad svärta, amerikansk sjöorre, ringand, skedstork, silkeshäger, ägretthäger, ökenpipare, större beckasinsnäppa, tuvsnäppa, dammsnäppa, prärielöpare, vitvingad tärna, fältpiplärka, vattenpiplärka, svarthakad buskskvätta, nunnestenskvätta och ringtrast. Praktejder och islommar har setts nästan årligen ute i bukten. Dvärgbeckasin kan ibland rasta runt våtmarken vid klapperstensfältet i söder.
 
Skådartips
Tidiga morgnar under sommarhalvåret har man bra ljus med solen i ryggen. Norr om Skäret ligger Trönningestranden, där det ofta finns rastande vadare och vitfågel. I detta område kan man vintertid också se jordugglor och övervintrande blå kärrhökar jaga.
 
Annat
Vid parkeringsplatsen finns en informationstavla. Söderut finns ett större klapperstensområde och gravfält att beskåda. Utanför detta är det som nämnts ofta gott om dykänder.
 
Notera
Respektera fågelskyddet för Skäret, se information på uppsatta skyltar.
 
Vägbeskrivning
Från Halmstads centrum kör man Laholmsvägen väg 117 söderut mot Laholm till Trönninge. Från E 6: Tag av vid trafikplats 43 vid Eurostop och kör söderut längs väg 117 förbi Pilkington och Trönninge samhälle. Strax söder om Trönninge svänger man höger mot Påarp. Följ vägen rakt västerut mot havet, genom en vägkorsning och under E6. Följ vägen en bit upp i backen efter viadukten och sväng sedan höger igen på liten väg, Strandvallen, ner till parkeringen. Gå rakt ut mot havet genom vändkors till den bästa obsplatsen intill den stora stenen "Slyngesten".
För att komma till den nya våtmarken svänger av man till höger (norrut) strax innan man österifrån når underfarten av E6. En bit in på grusvägen finns en parkering.

 

Larssons våtmark – en ny fågellokal söder om Halmstad

 

Alla har säkert färdats på E6:an söder om Halmstad. Både Trönninge ängar öster om motorvägen och Påarp väster om, med den stora slyngestenen från istidens dagar, är välkända fågellokaler. Bara sedan drygt ett år tillbaka har det fågelrika området förärats med ytterligare en fågellokal. Under april 2014 blev anläggningsarbetet med Larssons våtmark klart och vattnet släpptes på. Här kan vi tala om en flygande start för det nya våtmarksområdet. Redan innan vattnet helt hade fyllts på rastade det gott om fåglar på platsen. Bara i början av maj observerades samtidigt både citronärla och dammsnäppa till allas stora glädje. Vidare in i maj hittades ytterligare en dammsnäppa, en svarthuvad mås och ett par vitvingade tärnor i samband med den stora invasionen. Det blev helt klart en spännande start för denna nya fågellokal som ligger precis öster om E6:an, i stort sett parallellt med Påarp, skäret och slyngestenen.

 

HOF (Halmstads Ornitologiska Förening) fick i uppdrag att bygga ett gömsle på kullen precis öster om våtmarken. När detta var klart i slutet av juni 2014 invigdes våtmarken med tårta och radiointervjuer tillsammans med alla inblandade parter. Under november 2014 planterade HOF dessutom flera hundra plantor av bärapel, rosentry, hassel, daggros, fläder och korallkornell nedanför och kring det nya gömslet. Förhoppningen är att flertalet av plantorna ska överleva och skapa en trivsam miljö runt gömslet för både människor och fåglar. Hela området blir mycket intressant eftersom det ligger så nära Trönninge ängar och bara har Laholmsbukten några hundra meter bort. Våtmarken är som djupast ca 80 cm allra närmast utloppet. I övrigt är den grundare och designen lämpar sig väl för vattenlevande fåglar.

 

Vägbeskrivning

Det är enkelt att hitta till Larssons våtmark. Kör av Halmstad södra från E6:an. Fortsätt sedan väg 15 söderut mot Laholm. Söder om Trönninge kommer snart skylt mot Påarp och Laxvik. Sväng in höger där. Fortsätt sedan rakt fram. Efter drygt 2 km är våtmarken, gömslet och parkeringen på höger sida av vägen och öster om E6:an. PS. Om du kör på E6 finns det förstås stor risk att du kör av vägen om du råkar se en styltlöpare. Därför föreslår jag att du håller ögonen på vägen istället. Lycka till med era besök vid Larssons våtmark!

 


Påarp ligger knappt 10 km söder om Halmstads centrum. Det är ett mycket naturskönt område som är värt ett besök oavsett årstid. Påarp är främst en vadarlokal av rang. I samband med vår- och höststräcket passerar och rastar de flesta av våra vadare här, ofta i stora antal.
Området består av en lagun som ligger innanför två gräsbevuxna mindre, sammanhängande öar kallade Skäret. Omgivningen utgörs av betade strandängar omväxlande med låga buskage. Strax söder om Skäret, utanför Klapperstensfältet, finns ett undervattensrev som ofta lockar större flockar med dykänder. I anslutning till området finns en nyanlagd våtmark alldeles öster om E6.

11. Påarp och Larssons våtmark

bottom of page