top of page

 

 

 

 

Fåglar

Det är naturligtvis i första hand våtmarksfåglar som attraheras till området. Dammarna var den första platsen i Halland där gråhakedopping häckade regelbundet, och nästan varje år rapporteras småfläckig sumphöna från platsen. Det är en art som numera är ytterst sparsam i Halland. Det har även häckat såväl skedand som årta i våtmarkerna, två andra arter med tämligen höga krav på sin livsmiljö. I buskmarkerna och på fälten runt våtmarkerna finns ofta kärrsångare och gräshoppsångare respektive vaktel och kornknarr.

Närheten till den stora barriären Hallandsåsen i söder innebär också att våtmarkerna ofta drar till sig förbiflyttande fåglar, dvs. fåglar som under våren följer åsen österut.

 

Ovanliga arter: Vitvingad tärna har setts i flockar i området i samband med de större invasioner som varit (främst 1997 och 2014). Andra tillfälliga gäster är ringand, svarthalsad dopping, ägretthäger, skedstork, brun glada, ängshök, aftonfalk, dvärgsumphöna (våren 2014), flodsångare, vassångare, trastsångare, gulhämpling och ortolansparv.

 

Skådartips

Om du kommer med bil, är det bäst att parkera på någon av P-platserna nära slottet och sedan utforska området till fots.

 

Annat

På Skottorps slott finns ett mejeri med egen osttillverkning och butik i en av gårdsbyggnaderna.

 

Notera

Stör inte verksamheten på gården och respektera dem som bor i området.

 

Vägbeskrivning

Från E6/E20 tar man av vid vägskälet mot Skottorp/Skummeslövsstrand (trafikplats 40). Därifrån kör man genom samhället Skottorp, korsar gamla riksvägen och fortsätter mot Skottorps slott. I anslutning till slottet och gårdsbyggnaderna finns ett par parkeringsplatser.

13. Skottorps våtmark

Våtmarken (eller egentligen våtmarkerna eftersom det handlar om ett par olika dammar) ligger vid Skottorps slott en knapp kilometer öster om samhället Skottorp i södra delen av Laholms kommun. Våtmarkerna anlades på 1990-talet på mark som fram till vid förra sekelskiftet utgjordes av stora svämängar längs Stensån. Då, för drygt 100 år sedan, kanaliserades Stensån likt många andra halländska vattendrag. De nyskapade våtmarkerna står normalt inte i direkt förbindelse med ån, utom vid höga vattenflöden då ån svämmar över sina bräddar.

Skötseln av våtmarkerna har varierat under åren och inte alltid varit till fåglarnas fördel, men området är något av en oas i ett annars ganska intensivt odlat jordbrukslandskap.

bottom of page