top of page

10. Trönninge ängar

Trönninge ängar kallas de öppna fält som ligger norr om samhället Trönninge och mellan motorvägen E6 och järnvägen. På ängarna finns en anlagd våtmark och vid denna ett gömsle. På östra sidan av gömslet ligger några äldre reningsdammar omgärdade av träd och buskage. I anslutning till dessa finns också en plattform varifrån man har god överblick.  I norra ändan av våtmarken finns ett äldre fågeltorn. Övriga ängar runt omkring är fuktiga och här och var bildas vattensamlingar främst under våren.
 

Fåglar
I våtmarken har det funnits en större skrattmåskoloni vilket innebär att det är liv och rörelse under häckningstid. Andra häckfåglar är skärfläcka med några par, mindre strandpipare och ett par arter simänder. Pungmes är så gott som årlig häckfågel vid reningsdammarna, som f.ö. är den bästa lokalen för arten i Halland. I buskområdena norr och väster om ängarna kan ytterligare något par häcka, så ibland ses flera pungmesar i området. I reningsdammarna häckar smådopping och de hörs ofta spela. Från gömslet och plattformen hörs även både säv- och rörsångare samt sävsparv. Utanför vassarna ses också sot- och rörhöns. Bland rastande fåglar kan nämnas en mängd olika arter vadare och änder, och ängarna drar till sig tusentals grågäss under icke häckningstid. Bland dessa brukar det också finnas enstaka sädgäss, spetsbergsgäss och bläsgäss Mer oregelbundet ses dvärgmås, svarttärna, svarthalsad dopping och rödspov.


Tillfälligt: Rödhalsad gås, amerikansk kricka, blåvingad årta, bronsibis, silkeshäger, ägretthäger, skedstork, jaktfalk, stäpphök, rödvingad vadarsvala, större beckasinsnäppa, tereksnäppa, dammsnäppa, vitvingad tärna, rosenstare, citronärla, vassångare.
 
Skådartips
För att få bäst utbyte av skådningen går man till gömslet och öppnar luckorna försiktigt. Från tornet och plattformen bör man ha koll in mot skogarna i öster då det brukar kunna sträcka en del rovfågel där. När man är i detta område, kan det vara lämpligt att även göra ett besök i Påarp, se denna lokal.
 
Notera
Vid parkeringen till gömslet finns det en toalett.
 
Vägbeskrivning
Från E6 svänger du av vid Eurostop och kör väg 117 mot Laholm. Efter passage av Pilkingtons (numera nedlagda) stora fabrik kommer man till en avtagsväg till höger mot Trönninge. Sväng av här och håll sedan direkt till höger igen. Följ denna lilla väg ner under järnvägen och håll höger två gånger om i mindre korsningar. Då kommer man ut på vägen som leder till ängarna. Om man kör t.v. vid tornet kommer man fram till parkeringen vid gömslet.

bottom of page